กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่
การบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมีเป็นประเด็นทีสำคัญอย่างยิ่งในระบบการจัดการ
                        
    1. การปฏิบัติงานในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
                                      

การปฏิบัติงานใดๆในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายต้องได้รับการดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิดจากผู้ที่ได้รับการอบรม และมีประสบการณ์ในการจัดการเกี่ยวกับสารเคมีและ
        วัตถุอันตราย โดยมีการกำหนดขอบเขต และแนวทางการรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
        มีความเข้าใจเป็นอย่างดี
        วิธีการทำงานในอาคารเก็บต้องยึดหลักการเข้าก่อน-ออกก่อน (firstin-firstout) เพื่อลด
        ความเสี่ยงที่เกิดจากการเลื่อมสภาพหรือการถูกทำลาย หรือความเสียหายของสารเคมีและ
        วัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุ หีบห่อ ฉลาก หรือเครื่องหมาย สัญลักษณ์ต่างๆ
        ต้องจัดเตรียมข้อแนะนำต่างๆ ให้พร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในอาคารเก็บสารเคมีและ
        วัตถุอันตรายในเรื่องต่อไปนี้

                    
                                                - คำแนะนำในการทำงานเพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์ และวิธีการเก็บ
                          - ต้องมีข้อมูลความปลอดภัย MSDS สำหรับสารเคมีและวัตถุอันตรายทุกชนิดที่เก็บไว้
                          - คำแนะนำและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่ดี
                          - คำแนะนำและวิธีการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
                    
                     2. วิธีการรับ ขนถ่าย และการส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย                    
เมื่อสารเคมีและวัตถุอันตรายส่งมาถึงอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายต้องถูกจัดประเภทโดยพิจารณาจากใบขนสินค้า (bill oflading) และฉลาก ข้อมูลความปลอดภัย MSDS
                        ที่ได้จัดเตรียมโดยผู้ขาย
                        สารเคมีและวัตถุอันตรายต่างๆ ที่จะเก็บเข้าในอาคารเก็บ ต้องได้รับการตรวจสอบ
คุณลักษณะจากข้อมูลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพถ้าสารเคมีและวัตถุอันตรายนั้นหรือภาชนะบรรจุหีบห่ออยู่ในสภาพไม่ดีหรือด้วยเหตุใดๆก็ตามที่ปรากฏถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต้องเข้าดำเนินการจัดการอย่างเหมาะสมทันที
                    
                    3. แผนผังการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย                    
ต้องมีพื้นที่ว่างเหลือไว้โดยรอบระหว่างผนังอาคารกับกองสารเคมีและวัตถุอันตรายที่เก็บ และระหว่างกองสารเคมีแต่ละชนิดที่เก็บเพื่อให้การตรวจสอบสภาพได้สะดวก มีการถ่ายเทอากาศที่ดีเพื่อการผจญเพลิงและจัดการกับสารเคมีและวัตถุอันตรายที่หกรั่วไหล
ต้องจัดเรียงสารเคมีและวัตถุอันตรายไว้ในสภาพที่ไม่กีดขวางการทำงานของรถฟอร์คลิฟท์ และการขนย้ายสารเคมีและวัตถุอันตรายรวมทั้งการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน ทางเดินแคบๆหรือพื้นที่
                        ที่แออัด จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อกองสารเคมีและวัตถุอันตรายได้
ทางเดิน ประตูเข้า-ออกและทางวิ่งของรถฟอร์คลิฟท์ต้องมีเครื่องหมายแสดงทิศทางและแนวทางเห็นได้อย่างชัดเจนบนพื้น และต้องไม่มีสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันอันตรายต่อคนเดิน
                        การจัดเรียงสารเคมีและวัตถุอันตรายไม่ควรสูงเกิน 3 เมตร ยกเว้นกรณีการจัดเก็บที่มี
ชั้นวางเพื่อป้องกันการรับน้ำหนักที่มากเกินไปและเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงพอไม่โค่นล้มลงการจัดเรียงสารเคมีและวัตถุอันตรายสูงๆโดยไม่มีชั้นวางจะทำให้เกิดความเสียหายต่อสารเคมีและวัตถุอันตรายที่เก็บอยู่ชั้นล่าง
                        ภาชนะหีบห่อบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีคุณสมบัติคงทนรับน้ำหนักได้ สามารถ
                        จัดเรียงเป็นชั้นสูงๆ แต่ต้องทำเครื่องหมายพิเศษแสดงให้ทราบถึงความสูงในการจัดเก็บสูงสุดไว้ด้วย
ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อเครื่องหมาย “ด้านนี้อยู่ด้านบน” บนภาชนะหีบห่อถ้าไม่มีเครื่องหมายแสดงต้องแน่ใจว่าภาชนะหีบห่ออยู่ในตำแหน่งที่ฝาปิดอยู่ด้านบนในการจัดเรียงสารเคมีและวัตถุอันตรายที่เก็บในแต่ละส่วนของอาคารโดยการ
                    
                                                - กำหนดหมายเลขของแต่ละพื้นที่
                          - แสดงตำแหน่ง ปริมาณ หรือกลุ่มสารเคมีและวัตถุอันตรายที่จัดเก็บตามคุณสมบัติที่ก่อให้เกิดอันตราย
                          - แสดงตำแน่งของอุปกรณ์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ผจญเพลิงรวมทั้งเส้นทางหนีไฟ
                          - แผนผังนี้ต้องจัดทำไว้อย่างน้อย 2 ชุด เก็บไว้ที่สำนักงานและที่หน่วยดับเพลิง และต้อง
                          ทำการปรับปรุงข้อมูลในแผนผังนี้ให้ทันสมัยตลอดเวลา
                          - บัญชีรายชื่อสารเคมีและวัตถุอันตราย และตำแหน่งที่เก็บในอาคาร ต้องทำการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา
                    
                    
                     4. การแยกเก็บและการคัดเลือกเก็บสารเคมี                    
                        การแยกเก็บ เป็นการเก็บกลุ่มสารเคมีต่างชนิดกัน แยกเก็บออกจากกันเป็นสัดส่วนภายในอาคารเดียวกัน
การคัดแยกเก็บ เป็นการเก็บสารเคมีตามคุณสมบัติทางกายภาพกลุ่มสารเคมีต่างชนิดกันแยกเก็บไว้คนละอาคารหรือภายในอาคารเดียวกันแต่มีกำแพงกันไฟกั้น
วัตถุประสงค์ของการแยกเก็บและการคัดแยกเก็บสารเคมีเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้และการปนเปื้อนของสารที่เข้ากันไม่ได้
การเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ถูกต้องจะสามารถลดพื้นที่ของการเกิดอันตรายและลดความจำเป็นในการสร้างเขื่อนกั้นหรือลดการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
                        หลักการพื้นฐานในการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
                    
                      - ไม่เก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีอันตรายต่างกันไว้รวมกันโดยพิจารณาจากสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดประเภทสารอันตรายที่กำหนดอันตรายโดยองค์การสหประชาติ
                          - การจัดเก็บของเหลวไวไฟสูงและแก๊ส ต้องจัดเก็บไว้นอกอาคาร
                          - สารเคมีและวัตถุอันตรายไวไฟ
                    
                     5. สุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคล                    
                        การดำเนินการเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย
                    
                     
                          - จัดเตรียมชุดทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดร่างกายให้แก่คนงาน
                          - จัดสถานที่ที่สะอาดให้แก่คนงานสำหรับการรับประทานอาหาร การดื่มน้ำ และการสูบบุหรี่
                          - จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการสำหรับการซักล้าง รีดชุดปฏิบัติงานที่สกปรก
                          ซึ่งต้องซักล้างบ่อยๆและสม่ำเสมอ หรืออาจใช้วิธีการว่าจ้างผู้อื่นดำเนินการ
                          - ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ และสูบบุหรี่ในบริเวณที่ทำงาน
                          สำหรับการปฏิบัติงานประจำวัน ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน ดังนี้
                          - หมวกสวมป้องกัน เช่น หมวกนิรภัย หมวกผ้า
                          - เครื่องป้องกันตา เช่น แว่นตานิรภัย แว่นสวมป้องกันตา หน้ากาก
                          - หน้ากากครอบกันฝุ่น ควัน และฟูม
                          - ชุดสวมทำงานที่เป็นชิ้นเดียว สวมใส่กระชับ และปิดมิดชิด
                          - ถุงมือพลาสติกหรือถุงมือยาง
                          - ผ้ากันเปื้อนพลาสติกหรือยาง
                          - รองเท้าบู๊ทสวมทำงานมีส่วนหัวแข็ง (รองเท้านิรภัย)
                     
                                       
                        หมายเหตุ : ลักษณะของงานที่ทำจะเป็นตัวกำหนดว่า ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันชนิดใดดังกล่าว
                        อุปกรณ์สำหรับกรณีฉุกเฉินต้องจัดเตรียมให้พร้อมไว้ด้านนอกอาคารใกล้ทางเข้าออก
                     6. การหกรั่วไหลของสารเคมีและวัตถุอันตราย                        
การดูแลรักษาความสะอาดการขนย้ายสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างระมัดระวังช่วยให้ภาชนะบรรจุมีความคงทนไม่ชำรุด แต่ถ้าการขนย้ายไม่ถูกวิธี ขาดความระมัดระวังเป็นสาเหตุให้ภาชนะบรรจุได้รับความเสียหาย และทำให้หกรั่วไหลได้
เพื่อเป็นการลดอันตรายจากการสารที่หกรั่วไหลจำเป็นต้องจัดการเก็บและทำความสะอาดทันทีทั้งนี้ให้ศึกษาข้อมูลความปลอดภัย MSDS ประกอบ
                          อุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการจัดการกับสารเคมีและวัตถุอันตรายที่หกรั่วไหล คือ
                        
                          
                            - อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
                            - ถังเปล่าขนาดใหญ่
                            - กระดาษกาว เพื่อใช้ทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์บนถัง
                            - วัสดุดูดซับ เช่น ทราย ดิน ขี้เลื่อย
                            - สารละลายผงซักฟอก
                            - ไม้กวาด
                            - พลั่ว
                            - ประแจ
                            - กรวย
                        
                                             
อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต้องได้รับการตรวจสอบสภาพอย่างถี่ถ้วนและสม่ำเสมอ และต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
                          อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลต้องกำจัดสิ่งสกปรกปนเปื้อน และทำความสะอาด และ
                          ตรวจตราหลังใช้งานทุกครั้ง
                          ต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้ง
ของเหลวที่หกรั่วไหลควรดูดซับด้วยสารดูดซับที่เหมาะสม เช่น ดินทรายขี้เลื่อยอย่างไรก็ดีสารดูดซับเหล่านี้ไม่ควรใช้กับของเหลวไฟไฟและของเหลวออกซิไดส์
                          บริเวณที่หกรั่วไหลต้องจัดการกำจัดสารเคมีและวัตถุอันตรายออกไปตามคำแนะนำ
                          ในข้อมูลความปลอดภัย MSDS และกำจัดของเสียอย่างปลอดภัยตามคำแนะนำจากผู้ผลิต
ของแข็งที่หกรั่วไหลให้ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมหรืออาจใช้ทรายชื้นคลุก แล้วใช้พลั่วตัก กวาดพื้นด้วยแปรง
                                                  7. การกำจัดของเสีย                        
                          สารเคมีและวัตถุอันตรายที่เป็นของเสียทั้งหมด รวมทั้งภาชนะบรรจุหีบห่อ แผ่นรองสินค้า
ที่ชำรุดต้องกำจัดด้วยวิธีที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมถึงแม้ว่าปริมาณสารเคมีและวัตถุอันตรายที่หกเพียงเล็กน้อย ก็ไม่สมควรที่จะปล่อยน้ำล้างพื้นลงสู่แหล่งน้ำผิวดินหรือ
                          ท่อระบาย ต้องได้รับการบำบัดก่อน
                          การกำจัดขยะสารเคมีและวัตถุอันตรายที่เก็บไว้นาน สารเคมีและวัตถุอันตรายที่ผลิตได้
ไม่ตรงตามข้อกำหนด วัสดุหีบห่อที่ปนเปื้อน และสารดูดซับการกำจัดของเสียเหล่านี้ต้องใช้เทคนิคและวิธีการเก็บและกำจัดอย่างปลอดภัยและไม่ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายทางราชการกำหนด เพื่อความถูกต้องควรขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำจากหน่วยงาน
                          ที่รับผิดชอบโดยตรง
                          ข้อมูลความปลอดภัย MSDS จะมีข้อแนะนำและเทคนิควิธีการกำจัดสารเคมีและ
                          วัตถุอันตรายแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม
ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อนสารเคมีและวัตถุอันตรายห้ามนำกลับมาใช้ใหม่ต้องกำจัดหรือทำให้ใช้งานไม่ได้โดยการเจาะรูหรือทำลายก่อนทิ้ง
                          
                          
                        8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น                        
อาคารทุกแห่งต้องจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้พร้อมผู้ดูแลปฐมพยาบาลที่ได้รับการอบรมแล้ว
                          อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่จำเป็น ประกอบด้วย
                        
                                                      - ฝักบัวสำหรับอาบน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
                            - อุปกรณ์ล้างตา
                            - กระเป๋าเครื่องปฐมพยาบาล
                            - เปลหามคนเจ็บ
                            - ผ้าห่มใช้คลุมดับเพลิง
                            - แสงสว่างฉุกเฉินและแถบสะท้อนแสง
                        
                        อุปกรณ์ปฐมพยาบาลนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบบ่อยๆ อย่างสม่ำเสมอและต้องบำรุงรักษาดูแลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลาพร้อมทั้งทำรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาทุกครั้ง และเก็บไว้เป็นหลักฐาน
                          ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล แพทย์ เพื่อการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุ
                          ฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดอาการเป็นพิษเฉียบพลัน
                          โรงพยาบาลและแพทย์ต้องทราบข้อมูลความปลอดภัย MSDS ของสารเคมีและ
วัตถุอันตรายทุกตัวที่เก็บในอาคารและต้องมียาแก้พิษไว้เพื่อการรักษาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เอกสาร MSDSต้องส่งไปให้แพทย์พร้อมผู้ป่วยด้วย เพราะใน MSDS จะมีคำแนะนำในเรื่อง
                          การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายนั้น
                          คำแนะนำทั่วไปเมื่อได้รับสารอันตราย
                        
                                                      - เมื่อหายใจเอาฟูมหรือไอสารเข้าไป ให้นำผู้ป่วยไปที่อากาศบริสุทธิ์ และนำคนเจ็บส่งแพทย์
                            - เมื่อสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้าตา ให้ชะล้างตาด้วยน้ำจำนวนมากๆ นานอย่างน้อย
                            15 นาที แล้วส่งคนเจ็บไปพบแพทย์
- เมื่อสัมผัสสารเคมีและวัตถุอันตรายทางผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ชำระล้างร่างกายและนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
- เมื่อกินสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียนนอกจากมีคำแนะนำให้อาเจียนได้ใน MSDS รีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
                            - เมื่อเกิดแผลไหม้และแผลพุพอง บริเวณที่ได้รับบาดเจ็บควรทำให้เย็นโดยเร็วด้วยน้ำเย็น
                            จนทุเลาความเจ็บปวด เมื่อผิวหนังหลุดให้ปิดแผลด้วยผ้าพันแผลที่ฆ่าเชื้อโรคแล้ว อย่าลอกผ้า
                            ที่ติดแผลออก และรีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
                            - ต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์หลังจากได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วทุกกรณี
ข้อมูลจาก moodythai.com
บริษัท สยามเซฟตี้พลัส จำกัด อุปกรณ์เซฟตี้ |อุปกรณ์ความปลอดภัย|Safety Shoes  
กลับไปรายการกระดานข่าว

เพื่อนบ้าน :อุปกรณ์ความปลอดภัย,safety shoes,safety footwear,กลูต้า